Siemianowice Śląskie, 06.07.2022r.

Zawiadomienie o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Hokejowego Klubu Sportowego „Siemianowiczanka”

Zarząd Hokejowego Klubu Sportowego „Siemianowiczanka” niniejszym zawiadamia, iż zebranie odbędzie się :

11.07.2022 roku o godz. 17:30 – 1 termin, godzina 18:00 – 2 termin.

 Miejsce – Korty Tenisowe Al. Młodych 22 w Siemianowicach Śląskich.

Porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

3. Zmiany i/lub uzupełnienia porządku obrad.

4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór komisji uchwał i wniosków.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach:  a) sprawozdania z działalności Zarządu Klubu , b) Rocznego sprawozdania finansowego Klubu

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium a.) członkom Zarządu, b.) członkom Komisji Rewizyjnej

8. Rozpatrzenie i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

9. Wolne wnioski

10. Dyskusja

11. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

12. Zamknięcie obrad.